قسمتهايی از اساسنامه سازمان پيش آهنگی ايران

فصل اول كليات و اهداف:
ماده ۱:
نام: نام سازمان پيشاهنگي ايران است و در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار پيشاهنگي ناميده مي شود.

ماده ۲:
نوع فعاليت : كليه فعاليت هاي سازمان پيشاهنگي, غير سياسي، غير انتفاعي, آموزشي و داوطلبانه براي افراد نوجوان و جوان و بدون تمايز در تبار ، نژاد يا اعتقادات و برطبق اهداف و اصول و روش كه در ذهن بنيانگذار آن تكوين شده و در ذيل آمده است و با رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقا طبق اين اساسنامه فعاليت مي نمايد. ضمنا پيشاهنگي از موسسات مذكور در بند الف ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 5/5/1377 موضوع مواد 584 و585 قانون تجارت تلقي مي گردد و آئين نامه شماره 12608/ت 27367ه-9/11/81 مصوب هيئت وزيران مي باشد .

ماده ۳:
محل : مركزاصلي پيشاهنگي در استان تهران ، شهرتهران بنشاني خيابان وليعصر , خيابان ميرداماد ,زيرپل ميرداماد پلاك 301 واحد 9 واقع است و درصورت لزوم مي تواند برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه نمايندگي يا دفتر داير نمايد.

ماده ۴:
تابعيت: پيشاهنگي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد وكليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده ۵:
مدت : فعاليت پيشاهنگي از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود مي باشد .

ماده ۶:
دارايي اوليه پيشاهنگي اعم از منقول و غير منقول مبلغ ۲میلیون ريال مي باشد كه توسط بنيانگذار و طراح آقاي محسن زنجاني تماما پرداخت شده و در اختيار خزانه دار قرار گرفته است .

ماده ۷:
هيات موسس بعد از تاسيس و معرفي هيات امنا تحت عنوان موسس مسئوليتي در پيشاهنگي نخواهد داشت.

ماده ۸: اهداف و آرمان ها و روش اجرا
اهداف و آرمان ها : احيا سازمان پيشاهنگي ايران، پيشاهنگي نهضتي است براي تربيت جوانان و نوجوانان ،آموزشي است براي زندگي ،مكمل مدرسه و خانواده ، همگاني ، داراي تفريحاتي سالم و سرگرمي هدفمند، داوطلبانه ، تجربه ارزشمند و تحولي براي خوب زندگي كردن جوانان بنحوي كه آنان بتوانند با برخورداري از اين تربيت , اعضا مفيدي براي جامعه بشوند و هر يك جاي مناسبي در آن اشغال كنند و جامعه بشري را از مسالمت و رفاه برخوردار سازند
به منظور :
۱. مشاركت در رشد نوجوانان و جوانان براي تبلور استعداد هاي جسمي , فكري , اجتماعي و معنوي آنان 
۲. ارتقا سطح اطلاعات و مهارت هاي فني، علمي، اجتماعي , ورزشي, اخلاقي , مذهبي , هنري و گردشگري
۳. استفاده از پتانسيل نيروي جوان در جهت اجراي طرح ها و برنامه هاي سازنده و عام المنفعه 
۴. تربيت و هدايت نوجوانان و جوانان درجهت خدمت رساني و پيشرفت جامعه و داشتن يك زندگي مفيد و سازنده 
با ارائه تعليمات پيشاهنگي

روش پيشاهنگ سيستم تماما خودآموز تدريجي مي باشد كه از طريق محورهاي ذيل به انجام مي رسد
پيروي از اصول مذهبي و معنوي و وفاداري و الزام به اعتقادات مذهبي و پذيرفتن وظايفي كه از آن منتج ميشود.
وفاداري نسبت به كشورخود و سازگاري و ترويج صلح و درك همكاري در سطوح محلي,ملي, منطقه اي و بين‌المللي 
مشاركت در رشد جامعه از طريق احترام و قدرداني و تجربه اندوزي از پيشكسوتان علمي، معنوي، اداري در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي 
خود را مسئول پيشرفت خويش دانستن و شناسايي و احترام به ارزشهاي دروني، وظيفه شناس بودن, سعي در مثبت كردن امور ، وفاداري نسبت به يك سوگندنامه و قانون وآئين نامه هاي داخلي پيشاهنگي كه به زبان ساده بازتاب اعتقادات مذهبي و فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم كشور عزيز ايران ميباشد.
ترويج منش هاي پيشاهنگي 
۱. شرف و امانت
۲.  پاكي و راستي
۳. ياري و مدد كاري
۴. برادري و خواهری
۵. ادب
۶. حفظ محيط زيست
۷. اطاعت
۸. خوشرويي
۹. صرفه جويي
۱۰. پرهيزگاري
۱۱. پاسداري
۱۲. شجاعت
تشويق به انجام (روزي يك كار نيك)

تقويت اعتماد به نفس و روحيه مسئوليت پذيري و ايجاد زمينه مناسب براي اشتغال جوانان
روش اجراي اهداف :
۱. برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقا سطح اطلاعات علمي وفني و مهارت هاي ورزشي جوانان 
۲. ترويج آداب , روش ها ، سوگند ، منش ها و تعليمات پيشاهنگي با بهره گيري از اساتيد پيشاهنگي
۳. تربيت مربي پيشاهنگي و برگزاري اردوهاي مختلف گروهي و ارائه آموزش هاي اردويي و ورزشي
۴. ايجاد خانه هاو پايگاه هاي پيشاهنگي در سراسر كشور جهت جذب جوانان پس از كسب مجوز از مراجع ذيصلاح 
۵. جذب حمايت هاي مالي و معنوي افراد ، موسسات و ساير علاقمندان در جهت توسعه فعاليتهاي پيشاهنگي
۶. برگزاري همايش ها ، جمپوري ها و جشنواره ها ، نمايشگاههاي مختلف و مسابقات علمي و مهارتي و ورزشي

اهداف
هدف از مكتب پيشاهنگي , مشاركت در رشد نوجوانان وجوانان براي تبلور استعدادهاي جسمي ,فكري اجتماعي و معنوي خود به عنوان افراد و شهروندان وظيفه شناس و اعضاي جوامع محلي و بين المللي خود است و ارتقا سطح اطلاعات مهارت‌هاي فني , علمي اجتماعي , ورزشي , اخلاقي هاي مذهبي، هنري و ايجاد زمينه مناسب براي اشتغال جوانان با اهداف ذيل :
۱. آشنا سازي نوجوانان و جوانان با جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي , هنري ,تاريخي و اجتماعي ايران و جهان
۲. تربيت نيروي انساني در زمينه هاي مختلف بخش خدماتي و تسهيلاتي به عنوان مشاور , مدير مربي پيشاهنگي و تربيت پيشاهنگ جوان 
۳. آگاه سازي بخش هاي دولتي و غيردولتي و تشويق آنان به حمايت هاي مادي و معنوي و ايجاد زمينه مشاركت
۴.تامين بخشي از نيازهاي جامعه براي حضور و مشاركت جوانان در عرصه هاي مختلف اجتماعي فرهنگي ، هنري ، اقتصادي در راستاي سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران
۵. فراهم كردن زمينه براي حضور موثر جوانان در موقعيت هاي ملي و بين المللي بويژه طرح گفتگوي تمدنها
۶. ايجاد امكانات و شرايط مناسب براي كسب تجربه ,تقويت روحيه مسئوليت پذيري , وظيفه شناسي ,پيشتازي جامعه پذيري سازگاري اجتماعي جوانان و تقويت قوه ابتكار آنان 
۷. ايجاد يا هماهنگي با مراكز تفريحي، اردويي، اقامتي، سياحتي براي ارائه خدمات به اعضا 
۸. مشاركت با مراجع ذيربط براي ارتقا كيفيت و هره وري در صنعت گردشگري ملي و بين المللي و ميراث فرهنگي 
۹. تعيين هفته هاي معيني مانند هفته نيكوكاري، هفته كار و خدمت، هفته ارزشيابي و غيره 
۱۰. مشاركت و همكاري و همياري در تمامي وقايع و حوادث و عوامل طبيعي و غير طبيعي ناگهاني نظير زلزله و سيل ,باد و طوفان و ساير آسيب هاي اجتماعي و ملي

قسمتهايی از اساسنامه سازمان پيش آهنگی ايران

فصل اول كليات و اهداف:
ماده ۱:
نام: نام سازمان پيشاهنگي ايران است و در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار پيشاهنگي ناميده مي شود.

ماده ۲:
نوع فعاليت : كليه فعاليت هاي سازمان پيشاهنگي, غير سياسي، غير انتفاعي, آموزشي و داوطلبانه براي افراد نوجوان و جوان و بدون تمايز در تبار ، نژاد يا اعتقادات و برطبق اهداف و اصول و روش كه در ذهن بنيانگذار آن تكوين شده و در ذيل آمده است و با رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقا طبق اين اساسنامه فعاليت مي نمايد. ضمنا پيشاهنگي از موسسات مذكور در بند الف ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 5/5/1377 موضوع مواد 584 و585 قانون تجارت تلقي مي گردد و آئين نامه شماره 12608/ت 27367ه-9/11/81 مصوب هيئت وزيران مي باشد .

ماده ۳:
محل : مركزاصلي پيشاهنگي در استان تهران ، شهرتهران بنشاني خيابان وليعصر , خيابان ميرداماد ,زيرپل ميرداماد پلاك 301 واحد 9 واقع است و درصورت لزوم مي تواند برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه نمايندگي يا دفتر داير نمايد.

ماده ۴:
تابعيت: پيشاهنگي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد وكليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده ۵:
مدت : فعاليت پيشاهنگي از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود مي باشد .

ماده ۶:
دارايي اوليه پيشاهنگي اعم از منقول و غير منقول مبلغ 000/000/20 ريال مي باشد كه توسط بنيانگذار و طراح آقاي محسن زنجاني تماما پرداخت شده و در اختيار خزانه دار قرار گرفته است .

ماده ۷:
هيات موسس بعد از تاسيس و معرفي هيات امنا تحت عنوان موسس مسئوليتي در پيشاهنگي نخواهد داشت.

ماده ۸: اهداف و آرمان ها و روش اجرا
اهداف و آرمان ها : احيا سازمان پيشاهنگي ايران، پيشاهنگي نهضتي است براي تربيت جوانان و نوجوانان ،آموزشي است براي زندگي ،مكمل مدرسه و خانواده ، همگاني ، داراي تفريحاتي سالم و سرگرمي هدفمند، داوطلبانه ، تجربه ارزشمند و تحولي براي خوب زندگي كردن جوانان بنحوي كه آنان بتوانند با برخورداري از اين تربيت , اعضا مفيدي براي جامعه بشوند و هر يك جاي مناسبي در آن اشغال كنند و جامعه بشري را از مسالمت و رفاه برخوردار سازند
به منظور :
۱. مشاركت در رشد نوجوانان و جوانان براي تبلور استعداد هاي جسمي , فكري , اجتماعي و معنوي آنان 
۲. ارتقا سطح اطلاعات و مهارت هاي فني، علمي، اجتماعي , ورزشي, اخلاقي , مذهبي , هنري و گردشگري
۳. استفاده از پتانسيل نيروي جوان در جهت اجراي طرح ها و برنامه هاي سازنده و عام المنفعه 
۴. تربيت و هدايت نوجوانان و جوانان درجهت خدمت رساني و پيشرفت جامعه و داشتن يك زندگي مفيد و سازنده 
با ارائه تعليمات پيشاهنگي

روش پيشاهنگ سيستم تماما خودآموز تدريجي مي باشد كه از طريق محورهاي ذيل به انجام مي رسد
پيروي از اصول مذهبي و معنوي و وفاداري و الزام به اعتقادات مذهبي و پذيرفتن وظايفي كه از آن منتج ميشود.
وفاداري نسبت به كشورخود و سازگاري و ترويج صلح و درك همكاري در سطوح محلي,ملي, منطقه اي و بين‌المللي 
مشاركت در رشد جامعه از طريق احترام و قدرداني و تجربه اندوزي از پيشكسوتان علمي، معنوي، اداري در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي 
خود را مسئول پيشرفت خويش دانستن و شناسايي و احترام به ارزشهاي دروني، وظيفه شناس بودن, سعي در مثبت كردن امور ، وفاداري نسبت به يك سوگندنامه و قانون وآئين نامه هاي داخلي پيشاهنگي كه به زبان ساده بازتاب اعتقادات مذهبي و فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم كشور عزيز ايران ميباشد.
ترويج منش هاي پيشاهنگي 
۱. شرف و امانت
۲.  پاكي و راستي
۳. ياري و مدد كاري
۴. برادري و خواهری
۵. ادب
۶. حفظ محيط زيست
۷. اطاعت
۸. خوشرويي
۹. صرفه جويي
۱۰. پرهيزگاري
۱۱. پاسداري
۱۲. شجاعت
تشويق به انجام (روزي يك كار نيك)

تقويت اعتماد به نفس و روحيه مسئوليت پذيري و ايجاد زمينه مناسب براي اشتغال جوانان
روش اجراي اهداف :
۱. برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقا سطح اطلاعات علمي وفني و مهارت هاي ورزشي جوانان 
۲. ترويج آداب , روش ها ، سوگند ، منش ها و تعليمات پيشاهنگي با بهره گيري از اساتيد پيشاهنگي
۳. تربيت مربي پيشاهنگي و برگزاري اردوهاي مختلف گروهي و ارائه آموزش هاي اردويي و ورزشي
۴. ايجاد خانه هاو پايگاه هاي پيشاهنگي در سراسر كشور جهت جذب جوانان پس از كسب مجوز از مراجع ذيصلاح 
۵. جذب حمايت هاي مالي و معنوي افراد ، موسسات و ساير علاقمندان در جهت توسعه فعاليتهاي پيشاهنگي
۶. برگزاري همايش ها ، جمپوري ها و جشنواره ها ، نمايشگاههاي مختلف و مسابقات علمي و مهارتي و ورزشي

اهداف
هدف از مكتب پيشاهنگي , مشاركت در رشد نوجوانان وجوانان براي تبلور استعدادهاي جسمي ,فكري اجتماعي و معنوي خود به عنوان افراد و شهروندان وظيفه شناس و اعضاي جوامع محلي و بين المللي خود است و ارتقا سطح اطلاعات مهارت‌هاي فني , علمي اجتماعي , ورزشي , اخلاقي هاي مذهبي، هنري و ايجاد زمينه مناسب براي اشتغال جوانان با اهداف ذيل :
۱. آشنا سازي نوجوانان و جوانان با جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي , هنري ,تاريخي و اجتماعي ايران و جهان
۲. تربيت نيروي انساني در زمينه هاي مختلف بخش خدماتي و تسهيلاتي به عنوان مشاور , مدير مربي پيشاهنگي و تربيت پيشاهنگ جوان 
۳. آگاه سازي بخش هاي دولتي و غيردولتي و تشويق آنان به حمايت هاي مادي و معنوي و ايجاد زمينه مشاركت
۴.تامين بخشي از نيازهاي جامعه براي حضور و مشاركت جوانان در عرصه هاي مختلف اجتماعي فرهنگي ، هنري ، اقتصادي در راستاي سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران
۵. فراهم كردن زمينه براي حضور موثر جوانان در موقعيت هاي ملي و بين المللي بويژه طرح گفتگوي تمدنها
۶. ايجاد امكانات و شرايط مناسب براي كسب تجربه ,تقويت روحيه مسئوليت پذيري , وظيفه شناسي ,پيشتازي جامعه پذيري سازگاري اجتماعي جوانان و تقويت قوه ابتكار آنان 
۷. ايجاد يا هماهنگي با مراكز تفريحي، اردويي، اقامتي، سياحتي براي ارائه خدمات به اعضا 
۸. مشاركت با مراجع ذيربط براي ارتقا كيفيت و هره وري در صنعت گردشگري ملي و بين المللي و ميراث فرهنگي 
۹. تعيين هفته هاي معيني مانند هفته نيكوكاري، هفته كار و خدمت، هفته ارزشيابي و غيره 
۱۰. مشاركت و همكاري و همياري در تمامي وقايع و حوادث و عوامل طبيعي و غير طبيعي ناگهاني نظير زلزله و سيل ,باد و طوفان و ساير آسيب هاي اجتماعي و ملي

© 2016 pishahang.org. All Rights Reserved. Designed By www.nesotek.com