اصول و مبانی پیش‌آهنگی

 

اصل اول: انجام وظيفه نسبت به خدا

1- اعتقاد به وجود خداوند از راه انديشه و تفكر و استدلال

2- اعتقاد بر حقانيت فرستادگان خداوند

3- قبول اصول و مقررات ديني و عمل به آنها

4- پرهيز از اعمالي كه از جانب خداوند و دستورات ديني منع شده

اصل دوم: انجام وظيفه نسبت به ميهن

1- احترام به قانون اساسي و مقررات مملكتی

2- قبول مسئوليت در خدمات اجتماعي و عضو مفيد بودن برای اجتماع

3- دفاع از منافع ملي و عمومي

اصل سوم: خدمت به ديگران

1- احترام به انسانيت و دوست داشتن همنوع خود

2- احترام به منافع و مايملك ديگران

3- سعي در بالا بردن ارزشهاي معنوي براي امكان خدمت به ديگران

4- انتظار نداشتن مزد و پاداش در مقابل خدمت به ديگران

اصل چهارم: دوستي , خواهري , برادري جهاني

1- سعي در كسب اطلاعات عمومي بيشتر درباره ساير ملل

2- قبول و احترام منشور سازمان ملل مختلف

3- سعي در ايجاد ارتباط از طريق مكاتبه و دوستي با افراد ساير ملل از راه مسافرت و شركت در اجتماعات بين‌المللي

اصل پنجم: اعتقاد به مفاد سوگند و منشهاي پيشاهنگي (قانون پيشاهنگي )

1- درك صحيح و كامل معني و مفهوم سوگند پيشاهنگي

2- در نظر داشتن مواد سوگند و منشهاي پيشاهنگي در همه حال

اصل ششم: عضويت داوطلبانه و افتخاری

1- پرداخت حق عضويت از روي ميل و رغبت

2- قبول خدمت و وظيفه در تشكيلات پيشاهنگي بصورت داوطلبان در حد توانائي

3- درك اثرات و منافع وابستگي و همبستگي به تشكيلات پيشاهنگي و اساس وابستگي به أن

اصل هفتم: وابسته نبودن به هيچ يك از احزاب سياسي

اصل هشتم: دارا بودن برنامه هماهنگ براي تربيت نوجوانان و جوانان

© 2016 pishahang.org. All Rights Reserved. Designed By www.nesotek.com